Letisko Košice

FUNGOVANIE LETISKA KOŠICE

Terminál letiska Košice sa otvára 3 hodiny pred prvým odletom a zatvára 1 hodinu po poslednom odlete.

Business salónik funguje v obmedzenom režime. Pre cestujúcich spoločnosti Austrian Airlines, Wizz Air a Ryanair je uzavretý a otvorený je len pre cestujúcich spoločnosti ČSA 2 hodiny pred odletom.

------------------

AKTUÁLNE NOVINKY

VEĽKÁ BRITÁNIA: Od 18. januára 2021 platí pri vstupe do Veľkej Británie povinnosť preukázania sa originálnym negatívnym PCR testom v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku, ktorý nie je starší viac ako 72 hodín. Zároveň je nutná aj 10-dňová karanténa a povinnosť vyplniť tzv. >passenger locator form<. Bližšie informácie nájdete v aktuálnom článku: https://www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/aktuality/usmernenie-k-podmienkam-vstupu-do-velkej-britanie

------------------

PODMIENKY VSTUPU PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Krajina Podmienky vstupu Výnimky
Česká republika negatívny PCR test nie starší ako 72 hod. + príjazdový formulár >https://plf.uzis.cz/< nevyhnutné cesty do 24 hodín
Rakúsko 10-dňová karanténa + registračný formulár, odkaz >nájdete tu< ---
Veľká Británia negatívny PCR test v angličtine nie starší ako 72 hod. + 10-dňová karanténa a tzv. passenger locator form, odkaz >nájdete tu< ---
Poľsko pozastavené lety ---
Nemecko pozastavené lety ---

------------------

AKTUÁLNE DOSTUPNÉ A PLÁNOVANÉ LETECKÉ SPOJENIA

Letecká spoločnosť
a linka 
Plánované obnovenie letov Informácie a letenky
ČSA
Praha
1.3.2021 https://www.csa.cz/sk-en/covid-19/

https://www.csa.cz/sk-en/travel-notice-2/

+420 284 000 601
Austrian Airlines
Viedeň
1.3.2021 https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (zo Slovenska)

+43 1 70148 1000
WizzAir
Londýn
Doncaster
1.3.2021 https://wizzair.com/sk-sk/najnovsie-cestovne-informacie

0900 20 50 50
Ryanair
Londýn
Liverpool
Praha
Varšava
29.3.2021 https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
LOT Polish Airlines
Varšava
29.3.2021 https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55
Eurowings
Düsseldorf
21.3.2021 https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

V prípade, ak bol váš let zrušený alebo máte ohľadom vášho letu otázky, kontaktujte prosím priamo leteckú spoločnosť. Jednotlivé kontakty nájdete v tabuľke vyššie.

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

------------------

POKYNY PRE VŠETKÝCH CESTUJÚCICH
Všetci cestujúci sú s účinnosťou od 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR.

Formulár nájdete na tomto odkaze: https://www.mindop.sk/covid/.

------------------

POKYNY PO PRÍCHODE Z MENEJ RIZIKOVÝCH KRAJÍN
Krajiny, ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a platí pre ne voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19:  

Austrália, Čínska ľudová republika, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur, Taiwan.

------------------


POKYNY PO PRÍCHODE Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN
Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky, a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v 5. deň domácej izolácie,

 • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska, (v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,

 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez >formulár eHranica< a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediatrovi v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu,

 • počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez >formulár eHranica<.

Link na formulár eHranica: https://korona.gov.sk/ehranica/

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba krajiny v rámci EÚ), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, a zároveň:

 • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

 • nie je potrebné nahlasovať sa vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

------------------

OCHRANA ZDRAVIA
V priestoroch letiska a pri letoch platí zásada Rúško-Odstup-Ruky, preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

Prekrytie úst a nosa
Rúško je povinné na letisku Košice aj na palube lietadiel počas trvania letu. 

Odstupy
Na celom letisku sme označili rozostupy so vzdialenosťou 2 m v priestoroch, kde sa tvoria rady.

Bezkontaktné platby
Bezkontaktné platby znižujú riziko prenosu vírusu pri manipulácii s hotovosťou. Odporúčame využiť bezhotovostnú platby.

Online vybavenie letu
Vybavenie letu, vrátane check-inu, je možné aj online, aby ste sa vyhli čakaniu a kontaktom na letisku navyše. 

Obmedzenie občerstvenia
Niektoré letiská môžu mať obmedzené obchody s občerstvením a rovnako aj ponuka nápojov a jedál na palube lietadiel môže byť limitovaná.

----------------------------------------------------

Information and restrictions regarding COVID-19

OPERATION OF KOŠICE INTERNATIONAL AIRPORT

The terminal of Košice International Airport opens 3 hours before the first flight and closes 1 hour after the last flight.

The business lounge is open in limited mode. It is closed for passengers of Austrian Airlines, Wizz Air and Ryanair and is only open to ČSA passengers 2 hours before departure.

------------------

CURRENT NEWS

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: As of 18 January 2021 the passengers are obliged to present an original negative PCR, LAMP or antigen test no older than 72 hours in English, Spanish or French language. At the same time, a 10-day quarantine and filling-out of the so-called passenger locator form are required. You can learn more information in the current > article<.

------------------

CURRENT ENTRY CONDITIONS FOR INDIVIDUAL COUNTRIES

Country Entry conditions Exceptions
Czech Republic negatívny PCR test nie starší ako 72 hod. + príjazdový formulár >https://plf.uzis.cz/< necessary journeys for 24 hours
Austria 10-day quarantine + registration form >registration form< ---
United Kingdom negative PCR test in English no older than 72 hours + 10-day quarantine and the so-called >passenger locator form< ---
Poland flights suspended ---
Germany flights suspended ---

------------------

CURRENT AVAILABLE AND PLANNED FLIGHT CONNECTIONS

 

Air company and airline  Planned resumption of flights Information and tickets
ČSA
Prague
1 March 2021 https://www.csa.cz/sk-en/covid-19/

https://www.csa.cz/sk-en/travel-notice-2/

+420 284 000 601
Austrian Airlines
Vienna
1 March 2021 https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (from Slovakia)

+43 1 70148 1000
WizzAir
London
Doncaster
1 March 2021 https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

0900 20 50 50
Ryanair
London
Liverpool
Prague
Warsaw
29 March 2021 https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
LOT Polish Airlines
Warsaw
29 March 2021 https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55
Eurowings
Düsseldorf
21 March 2021 https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

In case your flight was cancelled or you have any questions concerning your flight, please contact the air company directly. The contacts are listed in the table above.

The resumption of flight connections by air lines depends on the decisions of the individual air lines, and of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic as well as of the Government of the Slovak Republic.

------------------

INSTRUCTIONS FOR ALL PASSENGERS
As for 7 September 2020 all passengers are required to fill out an e-form for locating a passenger (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“) published on the website of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Link for the form: https://www.mindop.sk/covid/.

------------------

INSTRUCTIONS FOR PASSENGERS ARRIVING FROM LESS RISKY COUNTRIES
Countries that are considered to be less risky from an epidemiological point of view, hence passengers arriving from them are free to cross borders without the MANDATORY isolation at home and testing for COVID-19:

Australia, People's Republic of China, Finland, Iceland, South Korea, Norway, New Zealand, Singapore, Taiwan.

------------------

INSTRUCTIONS FOR PASSENGERS ARRIVING FROM RISKY COUNTRIES
If you enter the territory of the Slovak Republic and at the same time you have visited a country that is not on the list of less risky (safe) countries during the previous 14 days:

 • ou are obliged to enter home isolation until you receive a negative result of the RT-PCR test for COVID-19,

 • you are required to take the COVID-19 test no earlier than on the 5th day of home isolation,

 • if you travel from a country that is a member of the EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, the United Kingdom or Switzerland (provided you have only visited these countries in the last 14 days) and you have an asymptomatic course of the disease, your home isolation ends when you reach the 10th day, even though you did not receive a negative RT-PCR test for COVID-19,

 • home isolation is also obligatory for people living with you in the same household,

 • you are also required to report yourself by telephone to the Regional Public Health Office or electronically by registering via the eHranica form and to your healthcare provider (i.e. GP/pediatrician) with whom you have a contract,

 • during your stay in the territory of the Slovak Republic, you must be able to provide a member of the Police Force of the Slovak Republic a confirmation of the said registration via the eHranica form.

Link for the eHranica form: https://korona.gov.sk/ehranica/

If you are entering the territory of the Slovak Republic from the European Union countries listed as less risky (and you have only visited EU countries in the last 14 days), there is an alternative to the above-mentioned registration requirements and home isolation: Providing a negative result of RT-PCR test for COVID-19 disease no older than 72 hours performed in the laboratories outside the territory of the Slovak Republic,

 • you are not required to report to the Regional Public Health Office,

 • you are not required to report to your GP (pediatrician in case of children) with whom you have a contract.

------------------

HEALTH PROTECTION

The Hands-Face-Space principle is applied on the airport premises and during flights. Therefore, the following instructions must be followed:

Nose and mouth must be covered
Wearing a face mask is obligatory at Košice International Airport and aboard the planes during flights.

Social distancing
Spacing of 2 metres is marked in the areas where queues are formed at the whole airport.

Contactless payments
Contactless payments lower the risk of virus transmission during manipulation with cash. We recommend you to use contactless payment.

Online flight arrangements
Flight arrangements, including check-in, are possible online to avoid waiting and coming into unnecessary contact with other people at the airport. 

Restriction of refreshments
Some airports might have restrictions of refreshment shops, and the offer of food and beverages on planes might be limited.

 

 

Neulich hinzugefügt

Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. Januar 2021
Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. November 2020
Košice International Airport Ryanair Liverpool

Brand new route from Košice to Liverpool inaugurated today

25. Oktober 2020