Letisko Košice

Terminál letiska Košice otvára 3 hodiny pred prvým odletom a zatvára 1 hodinu po poslednom odlete.

Lety počas trvania pandémie prinášajú aj dodatočné reštrikcie, ktoré ovplyvňujú naše bežné cestovateľské návyky. Aby ste sa v opatreniach lepšie zorientovali, spísali sme pre vás článok s konkrétnymi tipmi a nariadeniami.

Z dôvodu pandémie Covid-19 prijali príslušné orgány štátnej správy SR nasledovné opatrenia, podľa ktorých:

VŠETCI CESTUJÚCI

sú s účinnosťou od 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR https://www.mindop.sk/covid/.

 

CESTUJÚCI Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN

Ak ste za posledných 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená medzi bezpečnými krajinami (bezpečnými krajinami sú Austrália, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko), ste s účinnosťou od 07.00 hod. dňa 10.09.2020 povinný sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica Pri registrácii zadajte prosím svoju emailovú adresu, na ktorú dostanete potvrdenie o zaregistrovaní, ktorým sa preukážete pri príchode na Slovensko príslušníkovi Policajného zboru SR.

Menej rizikové krajiny od 16. novembra 2020

Krajiny, ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19: Austrália, Čínska ľudová republika, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea a Nórsko. 

Postup a povinnosti pri príchode do SR z krajín, ktoré nie sú na zozname menej rizikových krajín

Pokiaľ od 16. novembra 2020 od 07:00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky, a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,

 • ak cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (v posledných 14 dňoch ste navštívili iba krajiny v rámci EÚ) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 

 • pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,

 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,

 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín

(a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba krajiny v rámci EÚ), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, a zároveň:

 • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

 • nie je potrebné nahlasovať sa vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Formulár pri návrate leteckou dopravou

Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.

Ochrana tváre

Rúško (alebo iná ochrana úst a nosa) je povinné na letisku Košice počas celej doby zdržiavania sa v jeho priestoroch. Letecké spoločnosti ČSA a Austrian Airlines vyžadujú prekrytie tváre aj na palube lietadiel počas trvania letu. Vždy si však pred letom overte aktuálne informácie na stránke prepravcu. Podobné požiadavky môžu byť aj na letiskách v iných krajinách.

Odstupy v radoch

Okrem dodržiavania odporúčaných odstupov na celom letisku sme označili aj rozostupy 2 m v priestoroch, kde sa tvoria rady. Vďaka tomu pohodlnejšie odhadnete priestor, v ktorom sa nachádzate.

Bezkontaktné platby

Všetky letecké spoločnosti vyžadujú bezkontaktné platby, aby sa znížilo riziko prenosu vírusu pri manipulácii s hotovosťou. Odporúčame overiť platnosť platobných kariet a nastavenie limitov ešte pred vycestovaním na letisko.

Online vybavenie letu

Uprednostnite vybavenie letu, vrátane check-inu, online, aby ste sa vyhli čakaniu a kontaktom na letisku navyše. Možnosť zariadiť svoj let od objednania letenky až po check-in ponúkajú takmer všetky letecké spoločnosti.

Obmedzenie občerstvenia na palubách a letiskách

Niektoré letiská cieľových destinácií môžu mať úplne uzatvorené alebo obmedzené obchody s občerstvením. Rovnako aj ponuka nápojov a jedál na palube lietadiel môže byť u mnohých dopravcov obmedzená.

Podmienky pre vstup do Veľkej Británie

Pre každého cestujúceho prichádzajúceho zo Slovenskej republiky do Veľkej Británie (a tiež pri ceste z UK na Slovensko) platí povinnosť registrovať sa vopred na stránke, resp. po prílete vyplniť tzv. passenger locator form.

Kvôli narastajúcemu počtu nakazených je Slovensko zaradené vo Veľkej Británii na zoznam červených krajín. Všetci cestujúci zo Slovenska budú musieť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

Ďalšie obnovenie letov

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

Business salónik funguje v obmedzenom režime. Pre cestujúcich spoločnosti Austrian Airlines, Wizz Air a Ryanair je uzavretý a otvorený je len pre cestujúcich spoločnosti ČSA 2 hodiny pred odletom.

V prípade, ak bol váš let zrušený alebo máte ohľadom vášho letu otázky, kontaktujte prosím priamo leteckú spoločnosť. Jednotlivé kontakty nájdete v tejto tabuľke:

České aerolínie

https://www.csa.cz/sk-en/covid-19/

+420 284 000 601

 

https://www.csa.cz/sk-en/travel-notice-2/

 

LOT Polish Airlines

https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

 

 

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55

Austrian Airlines

https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (zo Slovenska)

 

 

+43 1 70148 1000

Eurowings

https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

Wizz Air

https://wizzair.com/sk-sk/najnovsie-cestovne-informacie

0900 20 50 50

 

https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

 

Ryanair https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates + 44 871 500 5050

-------------

Less risk countries since 16 November 2020

Countries that are considered to be less risky from an epidemiological point of view and which, when returning to the Slovak Republic, are free to cross borders without the obligation of isolation at home and testing for COVID-19: Australia, the People's Republic of China, Finland, Greece, Iceland, Japan, South Korea and Norway.

Procedure and obligations upon arrival in the Slovak Republic from countries that are not on the list of less risky countries

If from 07:00 on 16 November 2020 you enter the territory of the Slovak Republic and at the same time you have visited a country that is not on the list of less risk (safe) countries during the previous 14 days:

 • you are required to enter home isolation until you receive a negative RT-PCR test for COVID-19,

 • you are required to take the COVID-19 test no earlier than on the fifth day of home isolation,

 • if you are traveling from an EU country (you have only visited EU countries in the last 14 days) and you are asymptomatic, your home isolation ends on the 10th day, even though you do not receive a negative RT-PCR test for the disease COVID-19, 

 • if you are traveling from outside the EU, you must remain in isolation until you receive a negative test result,

 • home isolation is also mandatory for people living with you in the same household,

 • you are also required to report by telephone to the regional public health office or electronically by registering via the eHranica form and to your healthcare provider (i.e. GP/pediatrician).

If you enter the territory of the Slovak Republic from the countries of the European Union outside the list of less risk countries

(and in the last 14 days you have visited only countries within the EU), so to the above obligations of registration and home isolation is an alternative - to present yourself with a negative result of RT-PCR test for COVID-19 performed in laboratories outside the Slovak Republic no older than 72 hours and at the same time:

 • there is no need to report to the regional public health office,

 • it is not necessary to report to your healthcare provider, i.e. the general practitioner (pediatrician) with whom you have a contract.

Return form for traveling by air

From September 7, a comprehensive flight release applies in Slovakia. It is conditional on adhere to strict anti-epidemic measures.

Every passenger arriving in Slovakia from any country must complete the Public Health Passenger Locator Form.

Some airlines may currently require proof of a negative COVID-19 test when returning home. Conditions relating to passenger transportation are in the competence of the airlines. Therefore, we recommend finding out about the conditions of boarding even when returning to the Slovak Republic from the relevant airline.

In case your flight was cancelled or you have any questions concerning it, please, contact directly the air company. The contacts can be found in the table below:

Czech Airlines 

https://www.csa.cz/sk-en/covid-19/

+420 284 000 601

 

https://www.csa.cz/sk-en/travel-notice-2/

 

LOT Polish Airlines

https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

 

 

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55

Austrian Airlines

https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (from Slovakia)

 

 

+43 1 70148 1000

Eurowings

https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

Wizz Air

https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

0900 20 50 50

Ryanair https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates + 44 871 500 5050

Airport safety

Airport safety is our primary concern. Therefore, we would like to remind you of several safety measures:

 1. It is obligatory to wear a face mask during your stay at the airport and on the flight.

 2. Keep a minimum 2-metre distance from others at the whole airport.

 3. There are 54 disinfectant dispensers in the airport area. Please, pay attention to increased hand hygiene. 

 4. The body temperatures of travellers will be continuously monitored by thermal cameras.

 5. The whole ventilation system has undergone significant changes - filters were changed and more were brought in stock.

 6. All contact surfaces are disinfected regularly.

 7. All aerosol-based machines (i.e. hand dryers on toilets) are rendered non-functional.

Thank you for protecting both yourselves and us by following these rules. We wish you pleasant flights from Košice Airport.

The business lounge is open in limited mode. It is closed for passengers of Austrian Airlines, Wizz Air and Ryanair and is only open to ČSA passengers for 2 hours before departure.

Recent news

Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. November 2020
Košice International Airport Ryanair Liverpool

Brand new route from Košice to Liverpool inaugurated today

25. October 2020
Airport Kosice

From 26 September Slovakia is deemed a risk country for Great Britain

25. September 2020