Logistický park

 

UPOZORNENIE O ZMENE TERMÍNU PREDKLADANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV:

(!) Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole predĺžená do 11.06.2021, 16:00 hod. (!)
Upozorňujeme na zmenu termínu predkladania súťažných návrhov v prvom kole súťaže v dôsledku protipandemických opatrení. Súťažiaci sú oprávnení predkladať súťažné návrhy do 11.06.2021, 16:00 hod. Všetky ostatné termíny uvedené v súťažných podmienkach sa upravujú adekvátne. Upravené termíny súťaže sú obsiahnuté v materiáli Súťažné podmienky – konsolidované znenie.“

„UPOZORNENIE O ZMENE TERMÍNU PREDKLADANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV V 2. KOLE:

(!) Lehota na odovzdanie návrhov v 2. kole predĺžená do 01.10.2021, 16:00 hod. (!)
Upozorňujeme na zmenu termínu predkladania súťažných návrhov v druhom kole súťaže. Súťažiaci sú oprávnení predkladať súťažné návrhy do 01.10.2021, 16:00 hod. Všetky ostatné termíny uvedené v súťažných podmienkach sa upravujú adekvátne. Upravené termíny súťaže sú obsiahnuté v materiáli Súťažné podmienky – konsolidované znenie.“  

 

Otázky a odpovede:

 

 1. Je možné meniť rozmer situácie, respektíve ju zväčšiť alebo dané okno v predlohe panelu je fixné? Radi by sme zobrazili širší záber územia. 

  Odpoveď: Dovoľujeme si Vás požiadať o zachovanie rozmeru situácie a mierky, a to z dôvodu porovnávania a hodnotenia predložených návrhov. Ak máte ako súťažiaci potrebu vyjadriť sa k nejakým súvislostiam v širšom merítku, môžete na to použiť panel č. 2, ktorého obsah je úplne voľný.
   

 2. Aký druh bývania rozumiete pod pojmom ubytovacie plochy? Jedná sa o hotely, ubytovne/krátkodobé ubytovanie, alebo aj bytové a rodinné domy?

  Aké sú ochranné pásma s výškovým obmedzením, prekážkové roviny a plochy letiska pre projektovanú zónu?​​​​​​

  Aká je maximálna dovolená výška/podlažnosť, dĺžka objektu/navrhovaných objektov paralelná s pristávacou dráhou?

  Odpoveď: Ubytovacie plochy - ide o objekty pre krátkodobé ubytovanie, ako doplnok k prevádzkovým funkciám letiska - žiadne rodinné domy či bytová výstavba.

  Výšky, podlažnosť objektov v blízkosti letiska, ochranné pásma - výkres "verejné dopravné napojenie" z ÚPM Košice nájdete na odkaze: >>https://static.kosice.sk/files/manual/uha/upn_hsa/up_2012/V-7.pdf<<
   

 3. Je možné bližšie špecifikovať požadovanú funkčnú náplň a potrebné plošné nároky, konkrétne pre budovy pre letiskovú infraštruktúru?

  Počíta sa v riešenom území aj s parkovacími plochami pre samotnú funkciu letiska? Aký je požadovaný počet takýchto parkovacích miest? Je možné uvažovať aj s parkovacími domami alebo sa požaduje parkovanie v teréne?

  Odpoveď: Funkčná náplň a potrebné plošné nároky letiska pre budúcu letiskovú infraštruktúru nie sú presne definované, návrh má ideovo určiť ako, v akom rozsahu a kde sa bude letisková infraštruktúra rozvíjať v prípade potreby. V súčasnosti tieto požiadavky nie sú zadefinované, a teda nie je zadefinovaná ani adekvátna požiadavka na kapacitu parkovacích miest.

Kiemelt információk

Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. január 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. január 2021
Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. november 2020