Politika integrovaného manažérskeho systému obchodnej spoločnosti  Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

Medzinárodné letisko Košice je druhé najväčšie letisko na Slovensku. Uplatňuje, udržuje a zlepšuje integrovaný manažérsky systém (IMS), zahrňujúci systém manažérstva kvality (SMK), systém environmentálneho manažérstva (SEM) a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP). Dôslednou aplikáciou zásad integrovaného manažérskeho systému všetkými zamestnancami chce výkonný manažment zabezpečiť trvalé zlepšovanie procesov a výkonov spoločnosti s dôrazom na:

 • Vyššiu spokojnosť zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb, 
 • zvyšovanie počtu letov a počtu cestujúcej verejnosti, 
 • zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti procesov spoločnosti,
 • znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov procesov, 
 • zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a kooperujúcich organizácií pri práci.

Výkonný manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie a rozvíjanie zásad tejto politiky:

Spokojnosť zákazníkov 

 • Naša spoločnosť sa riadi požiadavkami zákazníkov. Vytvárame všetky podmienky preto, aby požiadavky a očakávania zákazníkov boli splnené a prekonané. Sledujeme a hodnotíme, ako je zákazník spokojný s našimi službami.

Zodpovednosť

 • Rozhodujúcu zodpovednosť za prosperitu a trvalé zlepšovanie má výkonný manažment spoločnosti.
 • Požiadavky na bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia súvisiace s procesmi spoločnosti sú rovnocenné s požiadavkami na kvalitu služieb a sú súčasťou podnikateľských aktivít výkonného manažmentu spoločnosti.
 • Zdôrazňujeme osobnú zodpovednosť jednotlivcov bez ohľadu na ich organizačné zaradenie.
 • S rozvahou využívame finančné zdroje pri skvalitňovaní našich služieb, rozvoji infraštruktúry a zvažujeme ich efektívnosť v súlade so zásadami tejto politiky.

Systematický prístup

 • Vytvorili sme, udržiavame a zlepšujeme systém integrovaného manažérstva zameraný na kvalitu služieb, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.
 • Tvoríme a aktualizujeme riadiace akty spoločnosti k zaisteniu požadovanej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia s jasným vymedzením právomocí a zodpovedností jednotlivých zamestnancov.
 • Priebežne sledujeme stav v oblasti leteckých predpisov, legislatívnych a technických noriem a riadime naše procesy podľa týchto noriem.

Dodávatelia

 • U našich dodávateľov preverujeme ich prístup k otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia a toto kritérium berieme do úvahy pri ich výbere.
 • Uprednostňujeme používanie materiálov a technológií, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie.

Komunikácia

 • Využívame nástroje pre internú komunikáciu na informovanie zamestnancov o rizikách ohrozujúcich ich zdravie a životné prostredie. 
 • Vhodným spôsobom oboznamujeme so znením tejto politiky všetkých zamestnancov spoločnosti, obchodných partnerov a verejnosť.

Dohľad a prevencia

 • Uskutočňujeme systematické monitorovanie úrovne procesov spoločnosti z pohľadu kvality, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a vplyvov na životné prostredie, zistené nedostatky dokumentujeme a zabezpečujeme odstránenie zistených nezhôd.
 • Prijímame preventívne opatrenia na predchádzanie nezhôd, rizík a havárií.
 • Prijímame opatrenia na prevenciu zranení a poškodenia zdravia.

Príprava zamestnancov

 • Sústavnou cieľavedomou prípravou zamestnancov zvyšujeme úroveň ich povedomia v oblastiach integrovaného manažérskeho systému.
 • Overujeme vedomosti a zručnosti zamestnancov a ich schopnosť správne reagovať na prípadné riziká a havarijné situácie.

Trvalé zlepšovanie

 • Pre naplňovanie politiky integrovaného manažérskeho systému stanovujeme konkrétne termínované ciele a programy s uvedením zodpovedných za ich realizáciu. 
 • Sústavne hľadáme možnosti racionalizácie spotreby energií, vstupných surovín a materiálov a znižovanie množstva technologických odpadov. 
 • Pravidelne preskúmavame a hodnotíme výsledky plnenia politiky, cieľov a programov IMS, využívame výsledky hodnotenia k jej aktualizácii a hľadaniu možností pre ďalšie zlepšovanie.

Výkonný manažment spoločnosti očakáva, že s touto politikou sa oboznámi každý zamestnanec spoločnosti a vytvorí podmienky pre to, aby sa s ňou oboznámili a dodržiavali ju aj naši obchodní partneri.

V Košiciach, 22.01.2020, Michael Tmej, výkonný riaditeľ

 

Zobrazenie certifikátu TU

Nedávno pridané

letisko Košice statistiky za prvý polrok 2024

TLAČOVÁ SPRÁVA: Letiskom Košice za prvý polrok prešlo vyše 270-tisíc cestujúcich

9. Júl 2024
Airbus A320-231 v Košiciach

ZÁSKOK: 320-tka NAMIESTO 737-čky

25. Jún 2024
A310 na letisku Košice

DEVÄŤDESIATY DIEL FOTOPOHĽADOV DO HISTÓRIE LETISKA KOŠICE: AIRBUS A310 S PORTUGALSKOU ZNAČKOU

18. Jún 2024