Politika integrovaného manažérskeho systému obchodnej spoločnosti  Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

Medzinárodné letisko Košice je druhé najväčšie letisko na Slovensku. Uplatňuje, udržuje a zlepšuje integrovaný manažérsky systém (IMS), zahrňujúci systém manažérstva kvality (SMK), systém environmentálneho manažérstva (SEM) a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP). Dôslednou aplikáciou zásad integrovaného manažérskeho systému všetkými zamestnancami chce výkonný manažment zabezpečiť trvalé zlepšovanie procesov a výkonov spoločnosti s dôrazom na:

 • Vyššiu spokojnosť zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb, 
 • zvyšovanie počtu letov a počtu cestujúcej verejnosti, 
 • zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti procesov spoločnosti,
 • znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov procesov, 
 • zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a kooperujúcich organizácií pri práci.

Výkonný manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie a rozvíjanie zásad tejto politiky:

Spokojnosť zákazníkov 

 • Naša spoločnosť sa riadi požiadavkami zákazníkov. Vytvárame všetky podmienky preto, aby požiadavky a očakávania zákazníkov boli splnené a prekonané. Sledujeme a hodnotíme, ako je zákazník spokojný s našimi službami.

Zodpovednosť

 • Rozhodujúcu zodpovednosť za prosperitu a trvalé zlepšovanie má výkonný manažment spoločnosti.
 • Požiadavky na bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia súvisiace s procesmi spoločnosti sú rovnocenné s požiadavkami na kvalitu služieb a sú súčasťou podnikateľských aktivít výkonného manažmentu spoločnosti.
 • Zdôrazňujeme osobnú zodpovednosť jednotlivcov bez ohľadu na ich organizačné zaradenie.
 • S rozvahou využívame finančné zdroje pri skvalitňovaní našich služieb, rozvoji infraštruktúry a zvažujeme ich efektívnosť v súlade so zásadami tejto politiky.

Systematický prístup

 • Vytvorili sme, udržiavame a zlepšujeme systém integrovaného manažérstva zameraný na kvalitu služieb, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.
 • Tvoríme a aktualizujeme riadiace akty spoločnosti k zaisteniu požadovanej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia s jasným vymedzením právomocí a zodpovedností jednotlivých zamestnancov.
 • Priebežne sledujeme stav v oblasti leteckých predpisov, legislatívnych a technických noriem a riadime naše procesy podľa týchto noriem.

Dodávatelia

 • U našich dodávateľov preverujeme ich prístup k otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia a toto kritérium berieme do úvahy pri ich výbere.
 • Uprednostňujeme používanie materiálov a technológií, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie.

Komunikácia

 • Využívame nástroje pre internú komunikáciu na informovanie zamestnancov o rizikách ohrozujúcich ich zdravie a životné prostredie. 
 • Vhodným spôsobom oboznamujeme so znením tejto politiky všetkých zamestnancov spoločnosti, obchodných partnerov a verejnosť.

Dohľad a prevencia

 • Uskutočňujeme systematické monitorovanie úrovne procesov spoločnosti z pohľadu kvality, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a vplyvov na životné prostredie, zistené nedostatky dokumentujeme a zabezpečujeme odstránenie zistených nezhôd.
 • Prijímame preventívne opatrenia na predchádzanie nezhôd, rizík a havárií.
 • Prijímame opatrenia na prevenciu zranení a poškodenia zdravia.

Príprava zamestnancov

 • Sústavnou cieľavedomou prípravou zamestnancov zvyšujeme úroveň ich povedomia v oblastiach integrovaného manažérskeho systému.
 • Overujeme vedomosti a zručnosti zamestnancov a ich schopnosť správne reagovať na prípadné riziká a havarijné situácie.

Trvalé zlepšovanie

 • Pre naplňovanie politiky integrovaného manažérskeho systému stanovujeme konkrétne termínované ciele a programy s uvedením zodpovedných za ich realizáciu. 
 • Sústavne hľadáme možnosti racionalizácie spotreby energií, vstupných surovín a materiálov a znižovanie množstva technologických odpadov. 
 • Pravidelne preskúmavame a hodnotíme výsledky plnenia politiky, cieľov a programov IMS, využívame výsledky hodnotenia k jej aktualizácii a hľadaniu možností pre ďalšie zlepšovanie.

Výkonný manažment spoločnosti očakáva, že s touto politikou sa oboznámi každý zamestnanec spoločnosti a vytvorí podmienky pre to, aby sa s ňou oboznámili a dodržiavali ju aj naši obchodní partneri.

V Košiciach, 14.4.2016, Michael Tmej, výkonný riaditeľ

 

Zobrazenie certifikátu TU

Nedávno pridané

covid airport kosice

COVID-19: Predĺženie platnosti zákazu civilných letov do 10.04.2020

27. Marec 2020
mimoriadna sprava Košice

Mimoriadne zatvorenie letiska Košice pre civilné lety zo zahraničia

13. Marec 2020
czech airlines

Lietajúci pútač Prahy navštívil aj naše letisko

3. Marec 2020